برندگان دوره‌های پیشین جایزه ملی تحول دیجیتال

دوره اول جایزه ملی تحول دیجیتال

دوره دوم جایزه ملی تحول دیجیتال