سازمان‌های شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه: تجارت الکترونیکی ارتباط فردا

۲۰ مرداد ۱۳۹۷

شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا، با تکمیل فرآیند ثبت‌نام خود در سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال، نام خود را در لیست شرکت‌کنندگان در این جایزه جای داد.