محورهای تحصصی جایزه

جایزه ملی تحول دیجیتال در سه سطح سازمانی (زبدگی دیجیتال)، ابتکار و پروژه منتخب (نوآوری دیجیتال) و فردی (رهبری دیجیتال) به ارزیابی و معرفی برگزیدگان خواهد پرداخت.