اهداف جایزه

•    افزایش آگاهی و بینش در بدنه مدیریتی سازمان‎های کشور در خصوص اهمیت و جایگاه تحول دیجیتالی
•    بهبود و ارتقای فرهنگ ارزش‎آفرینی دیجیتالی در فضای کسب‎و‎کار کشور
•    تشویق سازمان ها به انجام فرآیند خودارزیابی و شناسایی نقاط ضعف و فرصت های بهبود خود در زمینه تحول دیجیتالی
•    ارزیابی وضعیت تحول دیجیتالی شرکت‎کنندگان در جایزه توسط داوران خبره و ارائه گزارش بازخورد به سازمان‎ها در راستای بهبود       وضعیت تحول دیجیتالی آن‎ها
•    شناسایی و معرفی سازمان های پیشروی کشور در حوزه تحول دیجیتالی
•    ایجاد اکوسیستم ارزیابی مستمر تحول دیجیتالی در کشور