سطوح تقدیر جایزه

پس از انجام فرآیند ارزیابی و بر اساس امتیازهای محاسبه شده، جایزه ملی تحول دیجیتالی به تفکیک هریک از محورهای تخصصی (در دو سطح تنديس و تقديرنامه) و همچنین در قالب یک جایزه سال اعطا مي شود.

جایزه سال تحول دیجیتالی ایران
         (انتخاب بهترین سازمان از میان سازمان‎هایی که حداقل از دو محور جایزه، تندیس دریافت کرده باشند.)

محور زبدگی دیجیتالی
   •    تندیس زرین زبدگی دیجیتالی
   •    تندیس سیمین زبدگی دیجیتالی
   •    تندیس برنزین زبدگی دیجیتالی
   •    تقدیرنامه اهتمام به زبدگی دیجیتالی
محور نوآوری دیجیتالی
   •    تندیس زرین نوآوری دیجیتالی
   •    تندیس سیمین نوآوری دیجیتالی
   •    تندیس برنزین نوآوری دیجیتالی
   •    تقدیرنامه اهتمام به نوآوری دیجیتالی
محور رهبران دیجیتالی
   •    تندیس زرین رهبر دیجیتالی
   •    تندیس سیمین رهبر دیجیتالی
   •    تندیس برنزین رهبر دیجیتالی
   •    تقدیرنامه اهتمام به رهبری دیجیتالی