مزیت شرکت در جایزه
•    شناسایی نقاط ضعف و فرصت های بهبود سازمان در مسیر تحول دیجیتالی
•    دریافت گزارش بازخورد از وضعیت بلوغ دیجیتالی سازمان و امکان مقایسه آن با متوسط صنعت در سطح داخلی و بین المللی
•    امكان بهره مندی از مشاوره متخصصان و خبرگان حوزه تحول دیجیتالي
•    امکان استفاده از تجارب موفق سازمان های ایرانی در زمینه تحول دیجیتالي
•    ارائه تجارب موفق سازمان های منتخب در کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی
•    کسب جایزه ملی تحول دیجیتالی در دو سطح تندیس و تقدیرنامه
•    معرفی سازمان ها و مدیران منتخب در حوزه تحول دیجیتالی به جامعه علمی و حرفه ای کشور
•    ثبت نام برندگان در فهرست سالیانه جایزه و همچنین در گزارش های بازخورد