آرشیو اخبار

کارگروه درمان و پزشکی

تشکیل کارگروه درمان و پزشکی

برگزاری نشست خبری کارگروه درمان و پزشکی

برگزاری نشست خبری کارگروه درمان و پزشکی جایزه

انعکاس نشست خبری کارگروه سلامت و درمان جایزه در رسانه‌ها

انعکاس نشست خبری کارگروه سلامت و درمان جایزه در رسانه‌ها

تشکیل نخستین کارگروه تخصصی صنایع

تشکیل نخستین کارگروه تخصصی صنایع

بیمه رازی، شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه

بیمه رازی، شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه

فناپ

فناپ، شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه

آغاز فرآیند آموزش سازمان‌ها

آغاز فرآیند آموزش سازمان‌ها

مهرالبرز

موسسه مهر البرز، شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه

دیتیجی

بانک ملت، شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه

کلید طلایی جهان معاصر

کلید طلایی جهان معاصر، شرکت‌کننده در سومین دوره

تحول دیجیتال از نگاه دبیر علمی جایزه

تحول دیجیتال از نگاه دبیر علمی جایزه

بانک ملت

بانک ملت، شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه

مدل تحول دیجیتال 20200

معرفی مدل تحول دیجیتال ۲۰۲۰۰