سازمان‌های شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه: بانک ملت

۲۶ مرداد ۱۳۹۷

بانک ملت، با تکمیل فرآیند ثبت‌نام خود در سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال، نام خود را در لیست شرکت‌کنندگان در این جایزه جای داد.