موسسه آموزش عالی مهر البرز، شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه

۱۹ شهریور ۱۳۹۷

موسسه آموزش عالی مهر البرز، با تکمیل فرآیند ثبت‌نام خود در سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال، نام خود را در لیست شرکت‌کنندگان در این جایزه جای داد.