بیمه رازی، شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه

۱۳ شهریور ۱۳۹۷

بیمه رازی، با تکمیل فرآیند ثبت‌نام خود در سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال، نام خود را در لیست شرکت‌کنندگان در این جایزه جای داد.