خدمات ارائه‌شده به شرکت‌ها پس از ثبت‌نام در جایزه :

•  برگزاری دوره آموزشی تخصصی در محل شرکت توسط تیم علمی جایزه در مورد فرایند شرکت درجایزه، مدل ارزیابی و آشنایی با تکمیل اظهارنامه
•  انجام ممیزی در شرکت توسط ارزیابان جایزه ملی تحول دیجیتال
•  ارائه گزارش بازخورد به طور تفصیلی از نتایج ارزیابی
•  ارائه گواهینامه سطح بلوغ دیجیتال سازمان
•  ارائه ۵ کارت VIP در مراسم اختتامیه جایزه ملی تحول دیجیتال (شب تحول دیجیتال)

میزان سرمایه گذاری شرکت‌های با تعداد حداکثر ۱۵۰ نفر پرسنل: ۷ میلیون تومان

خدمات ارائه‌شده به شرکت‌ها پس از ثبت‌نام در جایزه :

•  برگزاری دوره آموزشی تخصصی در محل شرکت توسط تیم علمی جایزه در مورد فرایند شرکت درجایزه، مدل ارزیابی و آشنایی با تکمیل اظهارنامه
•  انجام ممیزی در شرکت توسط ارزیابان جایزه ملی تحول دیجیتالی
•  ارائه گزارش بازخورد به طور تفصیلی از نتایج ارزیابی
•  ارائه گواهینامه سطح بلوغ دیجیتال سازمان
•  ارائه ۱۰ کارت VIP در مراسم اختتامیه جایزه ملی تحول دیجیتال (شب تحول دیجیتال)

هزینه ثبت نام شرکت‌های بیش از ۱۵۰ نفر پرسنل : ۱۵ میلیون تومان

فرم ثبت نام آنلاین سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال

فرم ثبت نام آنلاین سازمان‌ها در سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال

مرحله 1 از 4 - مشخصات عمومی سازمان

0%