آغاز فرآیند آموزش سازمان‌ها

آغاز فرآیند آموزش سازمان‌ها ۱۳ مهر ۱۳۹۷ رآیند آموزش سازمان‌های شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال، همزمان با آغاز مهر ماه با آموزش اختصاصی بخشی از سازمان‌های شرکت‌کننده در این دوره، از جمله شرکت "ارتباط فردا"، "کلید طلایی جهان معاصر"
اشتراک گذاری

بیمه رازی، شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه

بیمه رازی، شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ بیمه رازی، با تکمیل فرآیند ثبت‌نام خود در سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال، نام خود را در لیست شرکت‌کنندگان در این جایزه جای داد.  ابر برچسب هاآموزش سازمان‌ها اخبار جایزه تحول
اشتراک گذاری

موسسه آموزشی مهر البرز، شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه

موسسه آموزش عالی مهر البرز، شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ موسسه آموزش عالی مهر البرز، با تکمیل فرآیند ثبت‌نام خود در سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال، نام خود را در لیست شرکت‌کنندگان در این جایزه جای داد.  ابر
اشتراک گذاری

فناپ، شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه

فناپ، شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ شرکت فناپ، با تکمیل فرآیند ثبت‌نام خود در سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال، نام خود را در لیست شرکت‌کنندگان در این جایزه جای داد.  ابر برچسب هاآموزش سازمان‌ها اخبار جایزه تحول دیجیتال
اشتراک گذاری

کلید طلایی جهان معاصر، شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه

کلید طلایی جهان معاصر، شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه ۶ شهریور ۱۳۹۷ شرکت کلید طلایی جهان معاصر، با تکمیل فرآیند ثبت‌نام خود در سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال، نام خود را در لیست شرکت‌کنندگان در این جایزه جای داد.  ابر برچسب
اشتراک گذاری

بانک ملت ، شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه

سازمان‌های شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه: بانک ملت ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ بانک ملت، با تکمیل فرآیند ثبت‌نام خود در سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال، نام خود را در لیست شرکت‌کنندگان در این جایزه جای داد.  ابر برچسب هاآموزش سازمان‌ها اخبار جایزه
اشتراک گذاری

تجارت الکترونیکی ارتباط فردا ، شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه

سازمان‌های شرکت‌کننده در سومین دوره جایزه: تجارت الکترونیکی ارتباط فردا ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا، با تکمیل فرآیند ثبت‌نام خود در سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال، نام خود را در لیست شرکت‌کنندگان در این جایزه جای داد.  برچسب
اشتراک گذاری